fbpx

Regulamin użytkownika WAKESTOK

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA WAKESTOK

 A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z dostępnych usług/ urządzeń w WAKESTOK.
 2. Wstęp na teren oraz korzystanie z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu. Zapoznanie następuje przed wejściem na teren lub przed zakupem usług i towarów w siedzibie WAKESTOK lub w internetowym systemie rezerwacyjnym.
 3. Świadczenie usług przez WAKESTOK polega na:

– małej gastronomii i animacjach czasu wolnego;

– wynajmie wyciągu do sportów wodnych;

– wypożyczaniu sprzętu do uprawiania sportów wodnych;

– wypożyczaniu innego sprzętu wodnego oraz rekreacyjnego.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za świadczone usługi w WAKESTOK jest firma MDK Link Dariusz Maliszewski, NIP 5422898115, REGON 367381213
 2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub w stanie wskazującym na możliwość zakłócenia ładu i porządku oraz nieprzestrzegającym zasad porządkowych obowiązujących na terenie WAKESTOK, w szczególności zachowującym się agresywnie, śmiecącym, przeszkadzającym innym; personel może odmówić możliwości korzystania z dostępnych usług/ urządzeń, zabronić wstępu na teren WAKESTOK lub wyprosić z jego terenu bez podania przyczyn.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren WAKESTOK broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (pistoletów, noży, łańcuchów, pałek, itp.) oraz własnego wyżywienia, napojów, napojów alkoholowych i innych substancji niedozwolonych oraz innych produktów dostępnych w ofercie WAKESTOK.
 4. Zabrania się korzystania z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK w sytuacji wystąpienia przeciwskazań zdrowotnych. W przypadku wystąpienia wątpliwości, należy skonsultować je z odpowiednim lekarzem. Wykupując usługę w WAKESTOK, klient oświadcza, iż jest w pełni zdrowy i zdolny do skorzystania z oferty WAKESTOK.
 5. W przypadku korzystania z usług/ urządzeń na wodzie dostępnych w WAKESTOK, użytkownik musi posiadać umiejętność pływania wpław.
 6. Korzystanie z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK przez osoby poniżej 18 roku życia jest możliwe tylko w przypadku stałej obecności rodziców lub opiekunów prawnych oraz po podpisaniu przez nich oświadczenia. Obsługa WAKESTOK ma prawo zażądać i sprawdzić dokument potwierdzający wiek i tożsamości klientów. Poza tym, ma prawo odmówić prawa wstępu osobie niepełnoletniej bez podania przyczyn

B. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG/ URZĄDZEŃ DOSTĘPNYCH W WAKESTOK

 1. Odwiedzający mają obowiązek korzystać z dostępnych w WAKESTOK usług/ urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami obsługi oraz z zaleceniami i wskazówkami obsługującego je personelu.
 2. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W przypadku braku subordynacji w stosunku do personelu, ma on prawo wydać trwały lub tymczasowy zakaz korzystania z danej usługi/ urządzenia, bez prawa do rekompensaty.
 3. Podczas korzystania z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK bezwzględnie zabrania się noszenia okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych, zegarków, biżuterii, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów. Ubiór należy dostosować do rodzaju usługi/ urządzenia.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się na niebezpieczną odległość do zapory wodnej piętrzącej wodę zalewu.
 5. Zasady korzystania z wyciągów do nart wodnych i wakeboardingu szczegółowo określa „Instrukcja dla użytkowników wyciągów sportów wodnych w WAKESTOK w Wasilkowie”, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

C. ZASADY REZERWACJI I OPŁATY USŁUG/ URZĄDZEŃ

 1. Korzystanie z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK jest odpłatne. Z cennikiem można zapoznać się na stronie www.wakestok.pl lub u obsługi obiektu.
 2. Zakupu określonych usług można dokonywać na stronie www.wakestok.pl lub u obsługi obiektu, a ich realizacja odbywa się tylko i wyłącznie na terenie WAKESTOK, ul. Białostocka 92, 16-010 Wasilków.
 3. Zabrania się dokonywania zakupu w imieniu osób trzecich. W przypadku rezerwacji grupowych każda z osób zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Nie ma możliwości odwołania umówionej jednorazowej wizyty. Nieobecność użytkownika będzie traktowana jako wizyta odbyta.
 5. W przypadku sytuacji uniemożliwiających wykonanie usług/ wymagających unieruchomienie urządzeń dostępnych w WAKESTOK, tj. awarii, złych warunków atmosferycznych, braku prądu lub innych, osoby które dokonały rezerwacji mogą zmienić termin na inny.
 6. Karnety na usługi/ urządzenia dostępne w WAKESTOK są imienne. Zabrania się korzystania z nich przez osoby trzecie. Dopuszcza się korzystania z karnetu imiennego przez niepełnoletnich podopiecznych właścicieli karnetów.
 7. Zakupiony karnet można zwrócić i uzyskać pełny zwrot ceny karnetu tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu/rachunku zakupu i przed rozpoczęciem korzystania z niego (przed pierwszym wejściem).
 8. Dopuszcza się rezygnacji z wykupionych usług/ urządzeń przed wykorzystaniem karnetu do 30 dniu od pierwszej wizyty (niezbędne jest okazanie paragonu/rachunku zakupu), jednak w tym przypadku promocyjna cena na usługi nie obowiązuje. Każde dokonane wejście będzie potraktowane jako jednorazowa wizyta wg. nominalnej ceny. Niewykorzystane środki finansowe zostaną zwrócone z potrąceniem kosztów zakupu.
 9. Karnety zakupione na usługi/ urządzenia dostępne w WAKESTOK obowiązują tylko i wyłącznie w danym sezonie (sezon trwa od 01 maja do 30 września). Tracą one ważność w następnym roku. Karnety z góry określonym terminem ważności obowiązują do czasu upłynięcia ich ważności.
 10. Początek i koniec korzystania z określonych usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK odbywa się wg. ściśle określonego harmonogramu. W przypadku spóźnienia lub przerwania korzystania z usług/ urządzeń, czas ich trwania będzie odpowiednio krótszy.

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. W związku z tym, iż pływanie na wyciągu do sportów wodnych jest sportem ekstremalnym, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do właściciela WAKESTOK związanych z użytkowaniem urządzeń dostępnych w obiekcie, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym wszelkiego rodzaju potłuczeń, złamań, zwichnięć, urazów, utraty uzębienia i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku własnego, nieumyślnego bądź umyślnego działania, szkody powstałe na skutek niedostosowania się do regulaminu WAKESTOK, instrukcji obsługi urządzeń, a także poleceń personelu.
 3. Rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci będące pod ich opieką.
 4. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne, osobowe i rzeczowe spowodowane przez ich podopiecznych.
 5. WAKESTOK nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 6. W przypadku celowego lub przypadkowego zniszczenia, uszkodzenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętów, wyposażenia będącego własnością WAKESTOK, klient będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów. Stawki za zniszczenia/ uszkodzenia wyszczególnione są w dokumencie „Opłaty za zniszczenia/ uszkodzenia sprzętów/ wyposażenia WAKESTOK”.
 7. WAKESTOK nie odpowiada za zniszczone, uszkodzone, pozostawione oraz skradzione mienie klientów bez względu na jego wartość. Istnieje możliwość przechowania przedmiotów wartościowych w zamykanych szafkach na wyłączną odpowiedzialność właściciela przedmiotów.
 8. WAKESTOK poniesie odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz instrukcjach obsługi urządzeń lub za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, bądź winą umyślną swoich pracowników.
 9. Osoba korzystająca z wypożyczonego w WAKESTOK sprzętu ponosi za niego pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do jego należytego użytkowania. W przypadku zniszczenia sprzętu, korzystający zostaje obciążony przez WAKESTOK kosztami, wynikającymi ze zniszczenia. Taksy za zniszczenia/ uszkodzenia wyszczególnione są w dokumencie „Opłaty za zniszczenia/ uszkodzenia sprzętów/ wyposażenia WAKESTOK”.
 10. WAKESTOK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia prywatnego sprzętu należącego do korzystających z usług/ urządzeń (w tym wyciągów) dostępnych w WAKESTOK.
 11. WAKESTOK nie odpowiada za szkody materialne, osobowe, rzeczowe dokonane przez użytkownika innemu użytkowniku WAKESTOK.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie wyłącza obowiązku zachowania przez wszystkich użytkowników podstawowych zasad ostrożności i ograniczonego zaufania oraz szczególnej rozwagi i uważności przy korzystaniu z urządzeń rozrywkowych i sportowych. Dotyczy to w szczególnym stopniu odpowiedzialności z tytułu opieki i nadzoru nad towarzyszącymi dziećmi oraz przestrzegania norm współżycia społecznego, elementarnych zasad uprzejmości, dobrego, kulturalnego zachowania wobec pozostałych użytkowników obiektu, jak i wobec osób w nim zatrudnionych.
 2. Niezastosowanie się do postanowień w niniejszym regulaminie spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z usług WAKESTOK bez zwrotu gotówki za niewykorzystane usługi.
 3. Osoba korzystająca z usług/ urządzeń dostępnych w WAKESTOK wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L119s.1) w celu rezerwacji usługi/ urządzeń i realizacji zakupu, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej zakupu przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 1. Administratorem danych jest MDK LINK Dariusz Maliszewski, NIP 5422898115, REGON 367381213
 2. Dane są przetwarzane w związku z realizacją zakupionej usługi/ urządzenia w WAKESTOK i podlegają przetwarzaniu: imię i nazwisko, płeć, numer telefoniczny, adres mail. Będą przechowywane przez okres 3 lat.
 3. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 4. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Dane wprowadzone do systemu informatycznego WAKESTOK nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddane profilowaniu.
 6. Na terenie WAKESTOK zainstalowane są kamery i aparaty fotograficzne dokonujące rejestracji obrazu i dźwięku. Obrazy i zdjęcia powstałe w wyniku pracy tych urządzeń mogą być wykorzystane i opublikowane do powszechnej wiadomości we wszystkich dostępnych nośnikach (Internet, gazety, itp.) przez operatora WAKESTOK i jego partnerów, oraz inne podmioty na uzasadnione żądanie.
 7. Stosownie do regulacji art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006r., Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) każda osoba odwiedzająca, przebywająca na terenie WAKESTOK i w jakikolwiek sposób z niego korzystająca, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych.
 8. Zgoda, o której mowa w pkt. 5 jest zarówno nieograniczona w czasie jak i obejmuje również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku każdej osoby odwiedzającej, przebywającej na terenie WAKESTOK i w jakikolwiek sposób z niego korzystającej.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania WAKESTOK prosimy kierować na adres: wakestok@gmail.com
 10. WAKESTOK zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

 

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYCIĄGÓW SPORTÓW WODNYCH W WAKESTOK W WASILKOWIE

 1. Każda osoba korzystająca z wyciągu sportów wodnych, a także osoby mu towarzyszące oświadczają, iż zapoznały się treścią „Regulaminu użytkownika WAKESTOK” oraz niniejszą Instrukcją i akceptują ich treść.
 2. Osobą sprawująca nadzór nad wyciągiem sportów wodnych i jego bezpośrednim otoczeniem jest operator wyciągu. Każdy użytkownik i osoby towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania jego wszelkich poleceń.
 3. Użytkownik korzysta z wyciągu na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że operator i właściciel wyciągu nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki losowe spowodowane uprawianiem sportów ekstremalnych, jakim są sporty wodne na wyciągu.
 4. Użytkownik wyciągu ma obowiązek stawić się minimum 15 minut przed planowanym początkiem pływania w celu przygotowania się i doboru sprzętu. W przypadku spóźnienia, czas korzystania z wyciągu nie ulega przedłużeniu.
 5. Korzystać z wyciągu może jedynie użytkownik wyposażony w kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną (ochronną). Operator ma prawo odmówić możliwości skorzystania z wyciągu osobom, które nie zastosują się do niniejszego wymogu.
 6. Zabrania się korzystania z wyciągu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa wyciągu ma prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości użytkownika.
 7. Zabrania się przebywania osobom postronnym na pomoście startowym.
 8. Zabrania się skakania do wody z pomostu (na główkę, na nogi, itp.), tzw. „startu z luźnej” oraz ustawiania na pomoście innych elementów dla uatrakcyjnienia startu (stołów, krzeseł, itp.).
 9. Przeszkody (elementy wakeparku) ustawione na torze wyciągu do sportów wodnych przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób zaawansowanych (umiejących dobrze pływać na wyciągu do sportów wodnych). Kategorycznie zabrania się wpływania na nie osobom początkującym.
 10. W przypadku, gdy na torze płynięcia użytkownika znajdzie się niezamierzona przeszkoda (element wakeparku), której nie będzie w stanie ominąć w sposób kontrolowany, należy niezwłocznie puścić linkę holującą i opaść do wody.
 11. Na przeszkody (elementy wakeparku) ustawione na wodzie nie można wpływać deskami z finami (statecznikami).
 12. Użytkownik niesie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku jego uszkodzenia, pobierane są stawki wyszczególnione w dokumencie „Opłaty za zniszczenia/ uszkodzenia sprzętów/ wyposażenia WAKESTOK”.
 13. W przerwach pomiędzy pływaniem lub po jego zakończeniu sprzęt należy zabrać z pomostu startowego i umieścić go w stojakach przed wejściem na pomost.
 14. Właściciel wyciągu do sportów wodnych nie niesie odpowiedzialności za uszkodzenia/ zniszczenia prywatnego sprzętu.
 15. Podczas korzystania z wyciągów zabrania się noszenia okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych, zegarków, biżuterii, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.

PAMIĘTAJ!!!

SPORTY WODNE NA WYCIĄGU SĄ SPORTAMI EKSTREMALNYMI. RYZYKO KONTUZJI JEST BARDZO DUŻE! NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI! ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ I SKUPIENIE, PRZED WEJŚCIEM NA WYCIĄG KONIECZNA JEST ROZGRZEWKA!

 

OPŁATY ZA ZNISZCZENIA/ USZKODZENIA SPRZĘTÓW/ WYPOSAŻENIA WAKESTOK

 

SPRZĘT RODZAJ USZKODZENIA/ ZNISZCZENIA OPŁATA
DESKA DO WAKEBOARDU WGNIECENIE DESKI POPRZEZ UDERZENIE W PRZESZKODĘ/POMOST 100 pln
DESKA DO WAKEBOARDU POŁAMANIE DESKI 250 pln
WIĄZANIE WAKEBOARDOWE USZKODZENIE WIĄZANIA 100 pln
DESKA WAKESKATE WGNIECENIE DESKI POPRZEZ UDERZENIE W PRZESZKODĘ/POMOST 100 pln
DESKA WAKESKATE POŁAMANIE DESKI 250 pln
KASK POŁAMANIE KASKU / USZKODZENIE ZAPIĘCIA 50 pln
KAMIZELKA ASEKURACYJNA PORWANIE KAMIZELKI / USZKODZENIE KLAMRY 50 pln
DRĄŻEK HOLOWNICZY POŁAMANIE / ZERWANIE 50 pln
KOŁO DO HOLOWANIA USZKODZENIE 100 pln
LEŻAK PLAŻOWY USZKODZENIE 50 pln